Kwaliteit zorgproces

Kwaliteit
Psychologen in de Psychologiepraktijk De Meer beschikken over een BIG registratie, AGB-code en een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. Zij zijn tevens aangesloten bij een beroepsvereniging en volgen de Beroepscode voor Psychologen 2015. Hierin staan de eisen, richtlijnen en gedragsregels waaraan het werk van een psycholoog moet voldoen. Deze zijn gebaseerd op de principes verantwoordelijkheid, integriteit, respect en deskundigheid. Behandelingen binnen de praktijk voldoen aan de stand van de wetenschap en de praktijk en worden uitgevoerd volgens de multidisciplinaire richtlijnen GGZ. Niet BIG-geregistreerde behandelaren binnen Psychologiepraktijk De Meer zijn aangesloten bij een beroepsvereniging en houden zich aan de behandelrichtlijnen en ethische afspraken binnen hun beroepsgroep.

Zorgproces
Nadat je je hebt aangemeld via het contactformulier plannen we zo snel mogelijk een intakegesprek. In het intakegesprek staan we uitgebreid stil bij je klachten, een eventuele diagnose en een zo passend mogelijk behandelaanbod. Wat je zelf wilt bereiken staat steeds centraal. Als er overeenstemming is over de best passende behandeling voor jouw klachten start het behandeltraject. Na het intakegesprek bieden wij je de gelegenheid om je persoonlijke account (Client Portal) te activeren. Daarin kun je behalve veilig communiceren met de behandelaar, ook aantekeningen maken, digitale opdrachten opslaan en vragenlijsten invullen (om klachten te evalueren). Zo hou je het beloop van de behandeling overzichtelijk, en door tussen de sessies actief bezig te zijn met dat wat je met de behandelaar hebt besproken bespoedig je je herstel.  Vaak wordt in de frequentie van eens per twee weken afgesproken maar dat kan ook wekelijks of juist om de paar weken zijn. We evalueren regelmatig of de klachten aan het verminderen zijn en of de behandeling gaat zoals gewenst. Om je klachten, en vooral de beoogde afname daarvan, te evalueren wordt er aan het begin en aan het einde van de behandeling een vragenlijst afgenomen. Dit heet Routine Outcome Monitoring (ROM) en wij gebruiken daarvoor de Brief Symptom Inventory (BSI). Indien nodig stellen we de behandeling bij. Aan het eind van de behandeling staan we stil bij een terugvalpreventieplan. Op het zorgproces zijn de Algemene- en Betalingsvoorwaarden van toepassing.

Klachten
Psychologen binnen Psychologiepraktijk De Meer werken volgens de beroepscode en hechten groot belang aan de samenwerking binnen elke behandeling. Een laagdrempelige en open communicatie dragen hieraan bij, alsook het regelmatig evalueren van de behandeling. Mocht je onverhoopt toch een klacht of een meningsverschil hebben, bespreek die dan eerst met je psycholoog. Indien dat niet kan of je komt er samen niet uit, dan kan de klachtenfunctionaris van de NVGzP/LVVP als bemiddelaar optreden. 

Privacy
Psychologiepraktijk De Meer gebruikt cliëntgegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Psychologiepraktijk De Meer deelt cliëntgegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. Wij bewaren cliëntgegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. Psychologiepraktijk De Meer houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen cliëntgegevens veilig voor inzage van onbevoegden. Psychologiepraktijk De Meer vraagt toestemming aan de cliënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is. Wij informeren cliënten over de rechten van de cliënt ten aanzien van zijn persoonsgegevens, over het doel van de verwerking van persoonsgegevens en indien Psychologiepraktijk De Meer bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.