Hoe werkt het eigenlijk?

Nadat je je hebt aangemeld plannen we zo snel mogelijk een intakegesprek. In het intakegesprek staan we uitgebreid stil bij je klachten. Bijvoorbeeld door te bespreken hoe lang je daar al last van hebt, hoe je klachten zijn ontstaan en waarom ze een probleem vormen in je dagelijks leven. We staan stil bij een eventuele DSM 5 classificatie en een zo passend mogelijk behandelaanbod. Het motto van kortdurende behandeling is doelgericht iemand van zijn klachten afhelpen. Wat je daarin zelf wilt bereiken staat steeds centraal. Bij psychotherapie staat een persoonsgerichte hulpvraag centraal. Als er overeenstemming is over de best passende behandeling voor jouw klachten start het behandeltraject met een behandelplan en wordt hierover een bericht naar de verwijzer (meestal de huisarts) gestuurd. 

Na het intakegesprek bieden wij je de gelegenheid om je persoonlijke account (Client Portal) te activeren via een link van demeer@ggzportal.nl. In de Client Portal kun je behalve veilig communiceren met de behandelaar, ook aantekeningen maken, digitale opdrachten opslaan, E-health modules volgen en vragenlijsten invullen. Om je klachten, en vooral de beoogde afname daarvan, te evalueren wordt er aan het begin en aan het einde van de behandeling een vragenlijst afgenomen. Dit heet Routine Outcome Monitoring (ROM) en wij gebruiken daarvoor de Brief Symptom Inventory (BSI)*. Ook daarvoor krijg je een link toegestuurd, ditmaal van noreply@embloom.nl. De resultaten van de vragenlijst worden opgeslagen in je Client Portal.

Via de Client Portal hou je het beloop van de behandeling overzichtelijk, en door tussen de sessies actief bezig te zijn met dat wat je met de behandelaar hebt besproken bespoedig je je herstel. Vaak wordt in de frequentie van eens per twee weken afgesproken maar dat kan ook wekelijks of juist om de paar weken zijn. We evalueren regelmatig of de klachten aan het verminderen zijn en of de behandeling gaat zoals gewenst. Indien nodig stellen we de behandeling bij. Aan het eind van de behandeling staan we stil bij een evaluatie en een terugvalpreventieplan. Na afsluiting van de behandeling wordt de verwijzer opnieuw geinformeerd. 

Vragen die je kunt voorbereiden voor het intakegesprek: 

  • Waar zoek ik hulp voor, en waarom nu?
  • Hoe vormen mijn klachten een probleem voor mij?
  • Waar wil ik aan werken?
  • Wat heeft al eerder geholpen?
  • Wat verwacht ik van de uitkomst van een behandeling?
  • Wat ben ik bereid daarvoor te doen? Wat niet?
  • Wat verwacht ik van de behandelaar?

*De BSI kan worden gekenschetst als een generieke zelfbeoordelingsvragenlijst, inzetbaar bij personen met uiteenlopende psychische klachten. Met behulp van deze lijst kan een indicatie van de aard en de ernst van de psychische problemen verkregen worden. Doordat de totaalscore van het instrument een goede afspiegeling is van de ernst van de klachten of symptomen, kan met behulp deze score worden bepaald of behandeling in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) is geïndiceerd. De aard van de klachten komt tot uitdrukking in het scoreprofiel op de schalen van de BSI, klachten kunnen bijvoorbeeld vooral stemmingsklach- ten zijn, of angstklachten, somatische klachten, cognitieve problemen. De BSI blijkt uitermate gevoelig voor verandering van de klachten in de tijd en is daarmee zeer bruikbaar voor het vaststellen van het effect van een behandeling door middel van test-hertest metingen, onder andere in het kader van Routine Outcome Monitoring (ROM).
Bron: Handleiding BSI, herziene editie 2011