Hoe werkt het eigenlijk?

Aanmelding
Op basis van je aanmelding gaan we na of we je kunnen uitnodigen voor een intakegesprek. Als dat zo is ontvang je een bevestiging en plannen we zo snel mogelijk een intakegesprek. Als we je niet kunnen uitnodigen ontvang je hierover bericht en legen we dat uit. In het intakegesprek staan we vervolgens uitgebreid stil bij je klachten. Bijvoorbeeld door te bespreken hoe lang je daar al last van hebt, hoe je klachten zijn ontstaan en waarom ze een probleem vormen in je dagelijks leven. We staan stil bij wat je wil bereiken met behandeling, een eventuele DSM 5 classificatie en een zo passend mogelijk behandelaanbod. Het motto van kortdurende behandeling is doelgericht klachten te verminderen; behandeling duurt daarbij zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. Wat je daarin zelf wilt bereiken staat steeds centraal. Bij psychotherapie staat een persoonsgerichte hulpvraag centraal. Als er overeenstemming is over de best passende behandeling voor jouw klachten start het behandeltraject met een behandelplan en wordt hierover een bericht naar de verwijzer (meestal de huisarts) gestuurd. 

Na het intakegesprek bieden wij je de gelegenheid om je persoonlijke account (Client Portal) te activeren via een link van demeer@ggzportal.nl. Dit is onderdeel van het elektronisch patientendossier (epd) en is NEN7510 gecertificeerd (conform de hoogste veiligheidseisen). In de Client Portal kun je behalve veilig communiceren met de behandelaar, ook aantekeningen maken, digitale opdrachten opslaan, E-health modules volgen en vragenlijsten invullen. Om je klachten, en vooral de beoogde afname daarvan, te evalueren wordt er aan het begin en aan het einde van de behandeling een vragenlijst afgenomen, dit heet Routine Outcome Monitoring (ROM). De resultaten van de vragenlijst worden door de behandelaar met je besproken en opgeslagen in je Client Portal.

Via de Client Portal hou je het beloop van de behandeling overzichtelijk, en door tussen de sessies actief bezig te zijn met dat wat je met de behandelaar hebt besproken bespoedig je je herstel. Vaak wordt in de frequentie van eens per twee weken afgesproken maar dat kan ook wekelijks of juist om de paar weken zijn. We evalueren regelmatig of de klachten aan het verminderen zijn en of de behandeling en het contact met je behandelar gaan zoals gewenst. Indien nodig stellen we de behandeling bij. Aan het eind van de behandeling staan we stil bij een evaluatie en een terugvalpreventieplan. Na afsluiting van de behandeling wordt de verwijzer opnieuw geinformeerd. 

Vragen die je kunt voorbereiden voor het intakegesprek:
Waar zoek ik hulp voor, en waarom nu?
Hoe vormen mijn klachten een probleem voor mij?
Waar wil ik aan werken?
Wat heeft al eerder geholpen?
Wat verwacht ik van de uitkomst van een behandeling?
Wat ben ik bereid daarvoor te doen? Wat niet?
Wat verwacht ik van de behandelaar?  

Bereikbaarheid
De praktijk is geopend tijdens kantooruren en op afspraak in de avond. Voor algemene vragen kun je mailen naar info@psychologiepraktijkdemeer.nl of bellen naar 020-3313554. Voor het afzeggen van een reeds gemaakte afspraak kun je het beste je behandelaar direct mailen of bellen; er is namelijk geen secretariële ondersteuning aanwezig. Kosteloos afzeggen kan tot 48 uur voor je afspraak en je face to face afspraak omzetten naar beeldbellen kan altijd. 
Bij ziekte of afwezigheid van de behandelaar zal deze je indien mogelijk persoonlijk benaderen voor een nieuwe afspraak. Bij hoge uitzondering kan het zijn dat de praktijkhouder contact met je opneemt. Bij afwezigheid tijdens vakantie zal je behandelaar met je bespreken of vervanging door een collega wenselijk is. Dit zal tevens gebeuren bij onvoorziene langdurige afwezigheid van je behandelaar.
Behandelaren zijn in principe alleen bereikbaar tijdens kantooruren op hun werkdagen. Indien er buiten kantooruren een crisissituatie ontstaat bel je de huisartsenpost of 112. Bij gedachten aan zelfmoord kan je bellen met 0800-0113.
De praktijk is geheel gelegen op de begane grond en daarmee rolstoeltoegankelijk.

Informatie over kosten
Op de website vind je onder Tarieven de actuele informatie over de tarieven, eventuele vergoedingen voor behandeling en kosten voor een gemiste afspraak. Op alle tarieven zijn de Algemene- en betalingsvoorwaarden van toepassing. Lees de informatie op de website en de voorwaarden goed door want als je op intake komt gaan we ervan uit dat je hiermee akkoord bent. Voor vragen hierover kun je altijd contact opnemen met de praktijk via het algemene mailadres of telefoonnummer. Je behandelaar zal je na intake informeren over de specifieke kosten van de behandeling, bijvoorbeeld of er sprake is van verzekerde of onverzekerde zorg, hoeveel diagnostieksessies er nodig zijn en hoe lang de behandeling ongeveer zal duren. 

Kwaliteit
Psychologen in de Psychologiepraktijk De Meer beschikken over een BIG registratie, AGB-code en een goedgekeurd kwaliteitsstatuut, deze zijn in te zien in de praktijk. Zij zijn tevens aangesloten bij een beroepsvereniging en volgen de Beroepscode voor Psychologen 2015. Hierin staan de eisen, richtlijnen en gedragsregels waaraan het werk van een psycholoog moet voldoen. Deze zijn gebaseerd op de principes verantwoordelijkheid, integriteit, respect en deskundigheid. Behandelingen binnen de praktijk voldoen aan de stand van de wetenschap en de praktijk en worden uitgevoerd volgens de multidisciplinaire richtlijnen GGZ. Niet BIG-geregistreerde behandelaren binnen Psychologiepraktijk De Meer zijn aangesloten bij een beroepsvereniging en houden zich aan de behandelrichtlijnen en ethische afspraken binnen hun beroepsgroep.

Klachten
Psychologen binnen Psychologiepraktijk De Meer werken volgens de beroepscode en hechten groot belang aan de samenwerking binnen elke behandeling. Een laagdrempelige en open communicatie dragen hieraan bij, alsook het regelmatig evalueren van de behandeling. Mocht je onverhoopt toch een klacht of een meningsverschil hebben, bespreek die dan eerst met je psycholoog. Indien dat niet kan of je komt er samen niet uit, dan kan de klachtenfunctionaris van de NVGzP/LVVP als bemiddelaar optreden. Welke klachtenfunctionaris hangt af bij welke beroepsvereniging je behandelaar is aangesloten.

Privacy
Psychologiepraktijk De Meer gebruikt cliëntgegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Psychologiepraktijk De Meer deelt cliëntgegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. Wij bewaren cliëntgegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. Psychologiepraktijk De Meer houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen cliëntgegevens veilig voor inzage van onbevoegden door gebruik te maken van een NEN7510 gecertificeerd elektronisch patientendossier (epd). Wij informeren cliënten over de rechten van de cliënt ten aanzien van zijn persoonsgegevens, over het doel van de verwerking van persoonsgegevens en indien Psychologiepraktijk De Meer bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.